خرید و دانلود مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران
کلمات کلیدی:مدیریت ,مدیریت استعداد,عملکرد,کارکنان,بانک رفاه ,کارگران,جذب استعداد,عملکرد کارکنان,استراتژی های بهسازی عملكرد,انگیزش

چکیده

هدف پژوهش حاضر بررسی تأثیر در شهر تهران است. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک رفاه در شهر تهران می باشد که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها 1333 نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه­ای به حجم 298 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل دو پرسشنامه مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (2009) و پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003) می­باشد. روایی هر دو پرسش نامه توسط صاحبنظران تایید شد و پایایی پرسشنامه با توجه محاسبه ضریب آلفای كرونباخ برای پرسشنامه مدیریت استعداد 76/0، و برای عملکرد کارکنان 94/0 به دست آمد. برای تجزیه و تحلیل از روش های آماری توصیفی و آمار استنباطی (رگرسیون تک متغیره، آزمون فریدمن و تی تک متغیره) استفاده شد. یافته های پژوهش نشان داد که مدیریت استعداد و تمامی مؤلفه های آن- جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد- بر عملکرد کارکنان تأثیر مثبت و معناداری دارد.نتایج آزمون فریدمن نیز نشان دارد که اولویت بندی هر یک از ابعاد مدیریت استعداد به ترتیب شامل؛ کشف استعداد، جذب استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد می باشد. نتایج تی متغیره نیز نشان داد که مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان در بانک رفاه شهر تهران از وضعیت نسبتاً مطلوبی برخوردارند.

کلید واژه­ها: مدیریت استعداد، جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه استعداد و حفظ استعداد، عملکرد کارکنان

1-1- مقدمه. 2

1-2- بیان مسئله. 3

1-3- اهداف تحقیق............................................................................................................................. 5

1-4- اهمیت و ضرورت تحقیق.. 6

1-5- فرضیات تحقیق.. 9

1-6 - مدل تحقیق......................................................................................................................................... 9

1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرهای مورد پژوهش... 10

1-8- روش تحقیق .......................................................................................................................................12

1-9-قلمرو تحقیق .......................................................................................................................................12

1-10- جامعه و حجم نمونه............................................................................................................................13

1-11- محدودیت ها و مشکلات تحقیق ........................................................................................................13

فصل دوم: مبانی نظری و پیشینه پژوهشی

2-1- مفهوم استعداد. 13

2-2- تعریف مدیریت استعداد. 15

2-3- اهمیت و ضرورت مدیریت استعداد. 16

2-4- فرایند مدیریت استعداد. 19

2-4-1- جذب استعدادها 19

2-4-2- انتخاب استعداد ها 19

2-4-3- همسوسازی و نگهداشت استعدادها 20

2-4-4- توسعه استعدادها 20

2-5- الزامات توسعه مدیریت استعداد. 21

2-5-1- فراهم کردن بسترهای فرهنگی در سازمان. 21

2-5-2- مدیریت غیرمتمرکز. 22

2-5-3- اصلاح ساختارهای استخدامی.. 22

2-5-4- ایجاد یک نظام ارزشیابی عملکرد سیستماتیک... 22

2-5-5- نقش و حمایت مدیران. 23

2-5-6- کاهش بوروکراسی و مقررات دست و پاگیر اداری.. 23

2-5-7- كشف افراد باهوش و لایق.. 24

2-5-8- آموزش مدیریت منابع انسانی.. 24

2-6- مزایای نظام جامع مدیریت استعداد. 25

بخش دوم: عملکرد کارکنان. 26

2-7- تعاریف و مفاهیم عملکرد کارکنان. 26

2-8- اهمیت و ضرورت عملكرد کارکنان. 29

2-9- استراتژی های بهسازی عملكرد. 30

2-10- عوامل مؤثر بر عملکرد کارکنان. 31

2-10-1- توان یا آمادگی كاری.. 32

2-10-2- حمایت سازمانی.. 32

2-10-3- انگیزش یا تمایل.. 33

2-10-4- بازخورد. 33

2-10-5- سازگاری محیطی.. 34

2-11- مدیریت عملکرد. 34

2-12- ارزیابی عملکرد کارکنان. 36

2-13- فواید ارزیابی عملکرد. 37

بخش سوم: پیشینه پژوهشی.. 38

2-14- تحقیقات داخلی.. 38

2-15- تحقیقات خارجی.. 40

فصل سوم: روش پژوهش

3-1- مقدمه. 44

3-2- روش پژوهش... 44

3-3- جامعه و نمونه تحقیق.. 45

3-4- ابزار جمع آوری داده ها 45

3-5- روایی ابزار. 47

3-6- قابلیت پایایی ابزار. 47

3-7- روش تجزیه و تحلیل داده ها 48

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-1- توصیف آماری داده‌ها 50

4-1-1- توزیع آماری نمونه بر حسب جنسیت.. 50

4-1-2- توزیع آماری نمونه بر حسب تحصیلات.. 51

4-1-3- توزیع آماری نمونه بر حسب سنوات خدمت.. 52

4-1-4- توزیع آماری نمونه بر حسب سن.. 53

4-2- بررسی توصیفی مؤلفه های پرسشنامه مدیریت استعداد. 54

4-3- آمار استنباطی: تجزیه و تحلیل سؤالات پژوهش... 57

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه. 64

5-2- جمع بندی.. 64

5-3- بحث و تفسیر یافته های پژوهش... 64

5-4- پیشنهادات.. 72

5-4-1- پیشنهادات کاربردی.. 72

5-4-2- پیشنهادات پژوهشی.. 75

ادامه مطلب و دریافت فایل

تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (M/B) و قیمت به سود (P/E) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران:ارزش بازار به سود هر سهم,ارزش بازار به ارزش دفتری,اهرم اقتصادی,تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار,ارزش دفتری ,صنایع فعال ,بورس اوراق بهادار تهران,سود,سهام,اوراق قرضه,بورس, آزمون هاسمن,تجزیه و تحیل رگرسیون سری زمانی و مقطعی,مدل رگرسیون تلفیقی,اهرم عملیاتی

پرسشنامه ارزیابی رضایت مشتریان از خدمات بانک:پرسشنامه رضایت مشتریان از خدمات بانک,پرسشنامه سنجش میزان رضایت مشتریان از خدمات بانک,پرسشنامه سنجش میزان رضایت مشتریان از خدمات بانک,دانلود رایگان پرسشنامه رضایت مشتری از بانک,پرسشنامه رضایت مشتری از خدمات,بررسی عوامل موثر بر رضایت مشتریان بانک

ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران:صادرات غیرنفتی,ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی,اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی,رشد اقتصادی در ایران با صادرات غیرنفتی,ارزیابی میزان صادرات غیرنفتی و اثر آن بر رشد اقتصادی در ایران,دانلود مقاله اثر صادرات غیرنفتی بر رشد اقتصادی

تاریخچه سازمان یادگیرنده و بررسی اصول و راهبردها و نحوه اجرای آن در مدارس:سازمان یادگیرنده در آموزش و پرورش,سازمان یادگیرنده در مدارس,ویژگی سازمان یادگیرنده در مدارس,وضعیت مدارس بر طبق مشخصه های سازمان یادگیرنده,تاریخچه سازمان یادگیرنده,بررسی اصول و راهبردها سازمان یادگیرنده,نحوه اجرای سازمان یادگیرنده در مدارس,راهكارهای اجرایی سازمانهای یادگیرنده,اجزای سازنده سازمان یادگیرنده

تیغ فرزها:تیغ فرز,فرزکاری,انواع تیغ‌فرز,رنده های برش,دانلود پایان نامه رشته مکانیک,خرید پایان نامه رشته مکانیک,سیستم همکاری در فروش فایل,همکاری در فروش فایل,فروش فایل,فروشگاه فایل

پاورپوینت استراتژی تجاری، پایه و اساس انتخاب استراتژیک:دانلود رایگان پاورپوینت استراتژی تجاری، پایه و اساس انتخاب استراتژیک,پاورپوینت استراتژی تجاری، پایه و اساس انتخاب استراتژیک,استراتژی تجاری، پایه و اساس انتخاب استراتژیک,مبنای انتخاب استراتژیک,توسعه استراتژی ها,بیانیه و مقصد استراتژیک,مبنای استراتژی واحد کسب و کار,استراتژی بر مبنای قیمت,استراتژی کیفیت ، قیمت,استراتژی های تمایز,استراتژی ترکیبی,تمرکز بر تمایز,استراتژی های شکست,چالش های مدیریتی در استراتژی های رقابتی,

پایان نامه رشته روانشناسی صنعتی با عنوان ارگونومی یا مهندسی فاكتورهای انسانی:ارگونومی,آنتروپومتری,فیزیولوژی كار,مهندسی فاكتورهای انسانی,دانلود پایان نامه ارگونومی,دانلود پایان نامه مهندسی فاكتورهای انسانی,دانلود پایان نامه رشته روانشناسی صنعتی

پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS):پاورپوینت پاورپوینت سيستم مديريت امنيت اطلاعات (ISMS),ISMS چيست ؟ ,استانداردهاي ISMS,مهندسي امنيت,تعريف مهندسي امنيت,اصول مهندسي امنيت,چرخه ی حیات مهندسی امنیت ,تهية خط مشي امنيت IT ,مديريت امنيت IT ,کنترل‏هاي امنيتي ,فناوری بیومتریک ,برخی دلایل عدم توجه به ISMS در ایران ,

بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان:حقوق زنان,الحاق به کنوانسیون CEDAW,کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان,دانلود مقالات رشته حقوق,دانلود مقالات حقوق,بررسی پیوستن به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان

پرسشنامه تعیین عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک کشاورزی:پرسشنامه مدیریت دانش,پرسشنامه مدیریت دانش در بانک,پرسشنامه استقرار مدیریت دانش,پرسشنامه استقرار مدیریت دانش در بانک,پرسشنامه عوامل مؤثر بر استقرار مدیریت دانش,پرسشنامه عوامل مؤثر بر موفقیت مدیریت دانش,پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار مدیریت دانش در بانک